Inici > Administració i serveis > Òrgans de govern generals > El consell de govern

El Claustre
 El Consell de Govern 
Comissions del Consell de Govern
Equip de Govern
Junta Consultiva
Òrgans unipersonals
Consell Social
Funcionament
Qui en forma part

El Consell de Govern és l'òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i en l'elaboració de pressupostos. Assisteix el rector en l'exercici de les seves funcions.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona