Inici > Administració i serveis > Òrgans de govern generals > El claustre

 El Claustre 
El Consell de Govern
Comissions del Consell de Govern
Equip de Govern
Junta Consultiva
Òrgans unipersonals
Consell Social
Funcionament
Qui en forma part
Comissions

El Claustre


És l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. El Claustre debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern.

Es renova cada quatre anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fa cada dos anys.

Es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona