Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

Ciències Socials i Jurídiques

Objectius i justificació

El doctorat en psicologia de la Comunicació: interacció social i desenvolupament humà, té com a centre d'interés la recerca fonamental i aplicada dels processos bàsics per al desenvolupament social a la infància, adolescència i l'edat adulta.

S'aborden els aspectes no formals de la socialització i la comunicació, intrínsecs a les relacions entre persones en desenvolupament, tot tenint en compte la varietat de contexts en els quals hi participen: família, treball, esplai, centres educatius, centres sanitaris, centres socials, centres penitenciaris...

Contingut

El contingut del programa es correspon amb les línies de recerca del professorat i grups respectius que hi participen.

Els cursos i seminaris inclosos ofereixen la possibilitat d'estudiar les relacions interpersonals i la comunicació al llarg de les diferents etapes del desenvolupament humà.

Es fa extensiva la recerca a temes com la comunicació entre iguals a la família, la comunicació en grup i la resolució de conflictes personals més freqüents en el marc de la perspectiva de gènere. Un altre camp temàtic és l'estudi de la comunicació en espais de convivència intensa i directa entre persones que pertanyen a diferents cultures.

El ventall de continguts també dóna l'oportunitat de poder aprofundir en la interactivitat de l'aula escolar, en aspectes diferencials relacionats amb discapacitats sensorials, i en el desenvolupament de la competència emocional.

L'estudi del llenguatge com a mitjà de comunicació i el coneixement dels temes vigotskians de la mediació semiòtica i del llenguatge interioritzat i les seves prolongacions cognoscitives conformen un bloc temàtic d'obligada referència a l'hora de repensar les vies de desenvolupament, la interacció social i la comunicació.

Per últim, el programa està dotat de continguts metodològics, fonamentals i avançats: Dissenys observacionals, programes informàtics per a l'anàlisi seqüencial, metodologia selectiva per a estudis evolutius, aplicacions de la metodologia etnogràfica, teledocumentació i elaboració de projectes de recerca.

Títols propis

Màster d'Iniciació a la Recerca

Amb la superació del període de recerca.

Diploma d'Estudis Superiors Especialitzats

Amb la superació del període de docència.

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Web

Institucions que hi col·laboren

  • Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
  • Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
  • Universitat de Barcelona

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats