Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

Ciències Socials i Jurídiques

Objectius i justificació

Els objectius dels estudis de doctorat en Psicologia de l'Educació són els següents:

1. Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i a la investigació en els processos educatius en contextos i escenaris diversos.

Mitjançant aquest objectiu es pretén promoure en l’alumnat les capacitats vinculades a la comprensió, integració i organització del coneixement científic, així com la precisió conceptual i el rigor intel.lectual en l’aproximació a les teories i els processos d’indagació sobre els processos educatius.

Així mateix, l’objectiu vol potenciar les capacitats de coordinació —treball conjunt, discussió i assumpció d’acords— del professorat, que és qui ha de garantir en últim terme la coherència epistemològica, conceptual i metodològica a què s’al.ludeix.2. Oferir als estudiants del programa un ampli ventall de línies d’investigació, avalades per grups d’investigació de referència de Catalunya, on puguin inscriure i desenvolupar el seu propi projecte d’investigació i, si és el cas, de tesi doctoral, amb la garantia d’una orientació i supervisió especialitzades i rigoroses.

Aquest objectiu incideix en les capacitats de l’alumnat vinculades a la posada en funcionament i a la regulació de les estratègies de recerca i adquisició de la informació, la interpretació i l'anàlisi d'aquestes dades i finalment, la comprensió, organització i comunicació dels productes elaborats.

Es vol que aquestes capacitats, l’aprenentatge de les quals requereix un procés d’orientació rigorós i sistemàtic, puguin ser actualitzades progressivament per cada estudiant de manera autònoma.

Mitjançant aquest objectiu es pretén potenciar les capacitats del professorat vinculades a la guia, orientació i supervisió dels estudiants en els processos d’investigació científica, element essencial tant de la formació investigadora dels destinataris del programa de doctorat com de la consolidació d’estratègies que assegurin que aquest es constitueixi en un veritable context de generació de coneixement científic.3. Compartir els recursos, tant intel.lectuals com materials, dels grups d’investigació participants, a fi d’oferir a l’alumnat del programa diferents serveis d’informació i formació complementaris que contribueixin a la seva formació en l’àmbit de la Psicologia de l’Educació.

Aquesta finalitat posa l’accent en la capacitat de l’alumnat de considerar la complexitat del coneixement científic i la varietat de metodologies que fan possible la seva generació.

Es pretén que l’assumpció, per part de cada estudiant, d’una línia de treball i d’investigació que li exigeixi aprofundir-hi, no impedeixi una visió àmplia, rigorosa i descentrada de l’àmbit disciplinari en què es forma com a investigador.


Aquest objectiu té una clara dimensió institucional, en la mesura que pretén transcendir els límits que imposa necessàriament el desenvolupament de l’activitat docent i investigadora del professorat en grups d’investigació i en departaments universitaris.

La consecució de la finalitat s’ha de traduir en un millor coneixement mutu, en un acostament institucional més gran que permeti no solament aprofitar els recursos existents, sinó també generar les plataformes necessàries per a l’elaboració de propostes coherents, atractives, àmplies i per això competitives, en l’àmbit de la investigació en Psicologia de l’Educació.4. Potenciar el desenvolupament i la difusió de les línies de treball dels grups d’investigació participants en el programa mitjançant la col.laboració i l’intercanvi continuat.

Mitjançant aquest objectiu es pretén fomentar en estudiants i professors del programa la cultura de l’intercanvi científic, del debat i la discussió, de la sinergia de coneixements i esforços per aconseguir l’avenç i l’excel.lència, tant en els productes que s’elaboren com en els procediments que hi condueixen.

Es pretén fer del programa de doctorat una «comunitat d’aprenentatge i d’investigació» en la qual tinguin cabuda les capacitats exigibles a tota persona investigadora: el rigor i la curiositat, la coherència amb els pressupòsits d’una línia de treball i l’acceptació de la diversitat, l’organització interna i l’obertura a noves tendències, tot això amb una visió dinàmica del coneixement científic, al mateix temps que respectuosa amb els cànons que l’identifiquen.


Línies de recerca

Les línies d’investigació del doctorat interuniversitari de Psicologia de l'Educació (DIPE) són les següents:

Universitat de Barcelona

 • Formació del professorat i anàlisi psicològica de les pràctiques d’educació formal i escolar. Dra. Teresa Mauri (UB), Dra. Rosa Colomina (UB)
 • Habilitació i adquisició del llenguatge, la comunicació augmentativa i l’escriptura en persones amb necessitats educatives especials. Dra. Carme Basil (UB), Dra. M. José del Río (UB), Dr. Emili Soro (UB), Dra. Rosa M. Vilaseca (UB)
 • Interacció, comunicació i influència educativa en entorns electrònics d’ensenyament i aprenentatge. Dr. César Coll (UB), Dr. Javier Onrubia (UB), Dra. M. José Rochera (UB)
 • Llegir i escriure per aprendre: processos psicològics implicats i resultats d’aprenentatge. Dra. Isabel Solé (UB), Dra. Mariana Miras (UB), Dra. Marta Gracia (UB)
 • Processos d'ensenyament i aprenentatge d'alumnes immigrants a l'aula ordinària. Dr. Joaquim Arnau (UB).
 • Alfabetització gràfica: representacions externes i aprenentatge de ciències i matemàtiques. Dr. Eduardo Martí (UB), Dra. Mercè Garcia-Milà (UB)
 • Pràctiques lletrades escolars i familiars, i alfabetització inicial. Dra. Ana Teberosky (UB), Dra. Magda Rivero (UB)
   


  

Universitat Autònoma de Barcelona

 • Intervenció psicoeducativa amb grups minoritaris i en entorns d’exclusió social: comunitats de pràctiques mediades per les TIC en educació formal i no formal. Dr. José Luis Lalueza (UAB), Dra. Isabel Crespo (UAB) 
 • Ensenyament i aprenentatge d’estratègies en el currículum. Dr. Carles Monereo (UAB)
   
   


Universitat de Girona

 • Avaluació de la competència lingüística d’alumnat extracomunitari. Dr. Ignasi Vila (UdG), Dr. Àngel Huguet (UdL)


 
 
Universitat de Lleida

 • Actituds i competències lingüístiques en contextos plurilingüístics. Dr. Àngel Huguet (UdL)
 • Construcció col.laborativa del coneixement mediada per ordinador. Dr. Jaume Sanuy (UdL), Dra. Manoli Pifarré (UdL)
   


 
Universitat Ramon Llull

 • Construcció del coneixement procedimental-estratègic: concepcions i dimensions de canvi. Dra. Montserrat Castelló (URL) 
 • Avaluació de la qualitat dels serveis d’atenció precoç. Dr. Climent Giné (URL)


 


Universitat Rovira i Virgili  

 • Tutela i gestió cognitiva en situacions d'interacció simètrica i asimètrica mediades per formes monològiques i dialògiques de discurs. Dr. Estanislao Pastor (URV)

 


Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinador:

Comissió dels Estudis de Doctorat:

 • Coordinador dels estudis de doctorat
 • Coordinador del màster
 • Un altre professor dels estudis

Web:
www.psyed.edu.es

Institucions que hi col·laboren

 

 • Universitat de Barcelona - Departament de Psicologia Evolutiva i del'Educació
 • Universitat de Girona - Departament de Psicologia
 • Universitat de Lleida - Departament de Pedagogia i Psicologia
 • Universitat Ramon Llull - Departament de Psicologia
 • Universitat Rovira i Virgili - Departament de Psicologia

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats