Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

En extinció
En extinció

Objectius i justificació

Aquests estudis de doctorat pretenen incidir en la consolidació de la formació metodològica, teòrica i tècnica en Didàctica de la llengua i la literatura, defensant la complementarietat de les estratègies interpretatives, explicatives i crítiques.

El programa està orientat a formar investigadors i professionals en Didàctica de la llengua i la literatura.

Els objectius formatius són els següents:

  • Identificar objectius i preguntes de recerca i dissenyar investigacions dins dels camps relatius a l'educació lingüística i literària.
  • Utilitzar repertoris bibliogràfics, arxius documentals, bases de dades, per treure'n informació pertinent per a la seva investigació.
  • Seleccionar i utilitzar tècniques de recollida, processament i anàlisi de dades que s'adeqüen a l'objectiu de la pròpia recerca.
  • Conèixer en profunditat i interpretar els desenvolupaments teòrics en l'àmbit en el qual realitzarà la pròpia recerca.
  • Conèixer i valorar els debats més recents sobre orientacions teòriques en la disciplina en la línia d'investigació en la qual s'insereix la seva recerca doctoral.
  • Comprendre, sistematitzar, interrelacionar i analitzar de forma integrada dades, informacions primàries i secundàries, de fonts orals, escrites, audiovisuals i de procedència diversa.
  • Comunicar els resultats de la investigació a la comunitat científica i educativa, i a les administracions corresponents.


Línies de recerca

 Ensenyament i aprenentatge de les llengües (primera, segones i estrangeres)
Mercè Bernaus, Montserrat Bigas, Anna Camps, Melinda Dooly, Cristina Escobar, Oriol Guasch, Dolors Masats, Marta Milian, Artur Noguerol, Teresa Ribas, Virginia Unamuno
• Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral
Melinda Dooly, Cristina Escobar, Dolors Masats, Luci Nussbaum
• Didàctica de la composició escrita
Montserrat Bigas, Anna Camps, Marta Milian, Rosa Gil, Oriol Guasch, Teresa Ribas
• El desenvolupament de les estratègies lectores
Teresa Colomer, Ana Maria Margallo, Artur Noguerol, Neus Real
• Didàctica de la literatura
Teresa Colomer, Ana Maria Margallo, Neus Real
• L'ensenyament de la gramàtica
Montserrat Bigas, Anna Camps, Marta Milian, Rosa Gil, Oriol Guasch, Teresa Ribas
• Les llengües segones i estrangeres com a vehicle d'aprenentatge a les àrees curriculars
Mercè Bernaus, Cristina Escobar, Artur Noguerol
• Avaluació a les àrees de llengua amb finalitats sumatives i formatives
Cristina Escobar, Teresa Ribas
• Literatura infantil i juvenil
Teresa Colomer, Ana Maria Margallo, Neus Real
• Promoció de la lectura
Teresa Colomer, Ana Maria Margallo, Neus Real
• Planificació curricular a les àrees de llengua
Oriol Guasch, Artur Noguerol
• Planificació lingüística
Artur Noguerol, Virginia Unamuno
• Acollida lingüística
Teresa Colomer, Ana Maria Margallo, Luci Nussbaum, Virginia Unamuno
• Educació plurilingüe
Luci Nussbaum, Virginia Unamuno
• Ús de les TIC per promoure aprenentatges lingüístics
Melinda Dooly, Núria Vilà
• Epistemologia en didàctica de la llengua i la literatura
Anna Camps, Artur Noguerol.
• Primer aprenentatge de la lectura i l’escriptura
Montserrat Bigas, Rosa Gil, Núria Vilà
• Formació de professorat de llengües
Mercè Bernaus, Anna Camps, Melinda Dooly, Cristina Escobar, Oriol Guasch, Marta Milian, Teresa Ribas
• Ensenyament de llengües i interculturalitat
Mercè Bernaus, Melinda Dooly, Artur Noguerol, Virginia Unamuno

 
Les places de cada línia depenen de la demanda i número de professors per línia.Tesis defensades i projectes de recercaProcediments per a queixes i reclamacions

Per resoldre dubtes, realitzar consultes, suggerències o queixes segons considereu oportú podeu dirigir-vos a:
Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinadora:

Comissió de l'Estudi de Doctorat:
La comissió de l'estudi estarà ormada per tres membres: la coordinadora dels estudis de doctorat, un doctor de la sub-àrea de llengua i un doctor de la sub-àrea de literatura.

Web

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats