PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Investigadors > Convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca (Rev2017-2020)

Convocatòria d'ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca (Rev2017-2020)

Programa

Acord de la Comissió d'Investigació de 20 d'abril de 2017

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

Per tal que una revista periòdica de recerca pugui optar als ajuts concedits en aquesta convocatòria haurà de complir obligatòriament les següents condicions:

1.1 Ser editada o coeditada formalment per la Universitat Autònoma de Barcelona; això vol dir:
— Disposar de número d’ISSN i que a la fitxa de la revista que apareix a la base de dades de l’ISSN la UAB estigui reconeguda com a entitat editora o coeditora, tant si es tracta d'una revista impresa com electrònica o, si escau, a les dues versions.
— El logotip institucional de la UAB ha d'aparèixer a un lloc destacat de la revista, tant si es tracta d'una revista impresa com electrònica o, si escau, a les dues versions. Aquest lloc destacat serà preferentment la coberta de la revista impresa o la pantalla d’inici de la versió electrònica.
— La UAB ha d'estar reconeguda com a entitat editora o coeditora als crèdits de la revista, tant si es tracta d'una revista impresa com electrònica o, si escau, a les dues versions.

1.2 Haver publicat durant l'any 2016 els números corresponents de la revista en funció de la seva periodicitat.

1.3 Estar referenciada, almenys, en una de les bases de dades amb avaluació de l’Annex 1 d’aquesta convocatòria (grup 1) o en dos de les bases de dades especialitzades amb o sense avaluació (grup 2), excepte aquelles revistes que tinguin menys de dos anys des de la seva creació, que hauran d'estar presents almenys en dos dels catàlegs, directoris, repositoris i bases de dades d’accés obert (grup 3).

1.4 Haver dipositat la versió digital al Dipòsit Digital de Documents (DDD) del Servei de Biblioteques de la UAB, tant per a les revistes publicades en versió impresa, com per a les publicades només en versió electrònica.

1.5 Documentar la justificació dels ajuts rebuts en convocatòries anteriors, segons s'especifica en aquesta convocatòria.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Import

La quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de 75.000 € per a l'any 2017.

5.1 A les revistes editades exclusivament per la UAB, la quantitat de la subvenció anual durant la vigència del contracte-programa no podrà ser superior al 75 % de les despeses acreditades com a cost d’edició dels números publicats durant el darrer any.

5.2 En el cas de les revistes coeditades entre la UAB i altres entitats, la quantitat de la subvenció anual durant la vigència del contracte-programa podrà ser superior al 75 % de les despeses acreditades com a cost d’edició per la UAB dels números publicats durant el darrer any, però l’import anual de la subvenció tindrà en compte el número de coeditors participants al projecte editorial.

5.3 L'import de la subvenció anual que s'assigni a cada revista durant la vigència del contracte-programa vindrà determinat pels següents factors:
— La puntuació obtinguda en l’aplicació dels criteris de valoració.
— El pressupost de despesa de la revista previst per a l'any 2017.
— El cost d’edició de la revista durant l’any anterior acreditat documentalment.
— La dotació global de la convocatòria.

5.4 En aquesta convocatòria no es subvencionaranles despeses d'edició de números extraordinaris, ni la creació de noves revistes que no hagin publicat encara cap número.

Destinataris

Investigadors
PDI

Requeriments

Poden presentar sol·licituds els professors, els investigadors ICREA i els investigadors vinculats a la UAB, que siguin membres de l’Equip editorial de la revista.

Criteris de selecció

Les sol·licituds seran valorades amb una puntuació que anirà de 0 a 20 punts per a les revistes que disposin actualment de contracte-programa signat amb la UAB, o de 0 a 10 per a les revistes que no disposin de contracte-programa, segons els criteris següents:

4.1 El grau de compliment dels objectius establerts a l'anterior contracte-programa signat entre la UAB i la revista (només per a les revistes que hagin participat a la darrera convocatòria de contractes-programa) (fins a 10 punts).

4.2 La presència i posicionament als repositoris (amb o sense classificació de revistes), catàlegs i directoris citats a l’Annex 1 d'aquesta convocatòria. Es valorarà de manera especial la presència als repositoris de referència internacional de més prestigi (fins a 5 punts).

4.3 L'existència de versió digital en línia de lliure accés (íntegre) per a tots els números publicats de la revista (fins a 2 punts).

4.4 La gestió de la revista a través d'una plataforma OJS i, preferentment, a través del Servei de Revistes Digitals de la UAB (fins a 2 punts).

4.5 El número d'accessos a la versió electrònica de la revista a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB, del Servei de Revistes Digitals de la UAB, del Repositori d'Accés Obert (RACO) del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i, si s'escau, de la pròpia web de la revista, o d'altres repositoris, sempre que es puguin documentar convenientment (fins a 1 punt).

Condicions

5.1 A les revistes editades exclusivament per la UAB, la quantitat de la subvenció anual durant la vigència del contracte-programa no podrà ser superior al 75 % de les despeses acreditades com a cost d’edició dels números publicats durant el darrer any.

5.2 En el cas de les revistes coeditades entre la UAB i altres entitats, la quantitat de la subvenció anual durant la vigència del contracte-programa podrà ser superior al 75 % de les despeses acreditades com a cost d’edició per la UAB dels números publicats durant el darrer any, però l’import anual de la subvenció tindrà en compte el número de coeditors participants al projecte editorial.

5.3 L'import de la subvenció anual que s'assigni a cada revista durant la vigència del contracte-programa vindrà determinat pels següents factors:
— La puntuació obtinguda en l’aplicació dels criteris de valoració.
— El pressupost de despesa de la revista previst per a l'any 2017.
— El cost d’edició de la revista durant l’any anterior acreditat documentalment.
— La dotació global de la convocatòria.

5.4 En aquesta convocatòria no es subvencionaranles despeses d'edició de números extraordinaris, ni la creació de noves revistes que no hagin publicat encara cap número.

Data de publicació

01/05/2017

Data d'inici de sol·licituds

01/05/2017

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

31/05/2017

Documentació

3.1 Imprès de sol·licitud del Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura, que es pot descarregar a l’adreça: http://revistes.uab.cat/formulari_ajuts_revistes.pdf

3.2 Justificació econòmica de les despeses de l'anterior contracte-programa a data 31/12/2016, referides específicament a conceptes d'edició: redacció, correcció, traducció, maquetació, impressió, fotografies, etc... Les revistes publicades a través del Servei de Publicacions de la UAB (SPUAB) no hauran de presentar aquesta informació, serà el propi SPUAB qui ho farà. Les revistes que no tinguin contracte-programa signat amb la UAB no han de presentar aquesta informació.

3.3 Pressupost de despesa de la revista previst per l'any 2017, desglossant tots els conceptes (no solament els d'edició), i previsió econòmica global estimada per al termini 2017-2020.

Formularis

Formulari de sol·licitud dels ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca Rev2017-2020

Observacions

Després dels dos primers anys de vigència del contracte-programa, abans del 31 de gener de 2019, s'haurà de presentar un informe acreditant el grau de compliment dels objectius establerts en el contracte-programa, i la justificació de les despeses realitzades durant aquest període. Els contractes-programa podran incloure mesures de revisió en cas que no es pugui acreditar el compliment dels objectius previstos o no es puguin justificar les despeses convenientment.

Web amb més informació

Bases dels ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca Rev2017-2020

Resolució

Es preveu fer pública la resolució d'aquesta convocatòria entre els mesos de juny i juliol de 2017.