PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Predoctorals > 10a convocatòria per a la selecció de personal investigador en formació per a departaments de la UAB (PIF)

10a convocatòria per a la selecció de personal investigador en formació per a departaments de la UAB (PIF)

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal investigador predoctoral en formació, en el marc d'aplicació de les línies generals de la carrera acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de Govern). Els ajuts que s'adjudiquen estan subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Les persones beneficiàries d'aquests ajuts s'incorporaran a màsters oficials o programes de doctorat de la UAB per dur a terme la tesi doctoral, que han de defensar durant el temps de gaudi de l'ajut o en els sis mesos posteriors.

Tipus d'ajut

Incorporació de personal

Places

108

Import

14391 Euros
Aquest import es liquida en 12 mensualitats, inclòs el prorrateig de les pagues extres.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Investigadors
PDI
Predoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de màster oficial

Requeriments

5.4. Per formalitzar la sol·licitud cal emplenar completament tots els camps del formulari de sol·licitud i trametre'l en format electrònic juntament amb els documents següents en format PDF:

5.4.1. Còpia del DNI o equivalent en el cas dels ciutadans de la UE, o el passaport vigent per als ciutadans de països que no pertanyen a la UE.
5.4.2. Currículum.
5.4.3. Certificat de l'expedient acadèmic de la titulació de grau, de llicenciatura, d'arquitectura o d'enginyeria.
5.4.4. Còpia del títol acadèmic oficial de grau, llicenciatura, arquitectura o enginyeria (o l'acreditació corresponent en el moment de la signatura del contracte).
5.4.5. Si escau, còpia del títol acadèmic oficial que dóna accés als estudis oficials de doctorat.
5.5. Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis parcialment o totalment a l'estranger i la certificació acadèmica i el títol de les quals estiguin en un idioma que no sigui el castellà, el català, l'anglès, el francès, l'italià o el portuguès cal que n'adjuntin la traducció jurada corresponent en una d'aquestes llengües.
5.6. En el cas dels estudis duts a terme parcialment o totalment a l'estranger, al certificat acadèmic hi ha de constar el conjunt d'assignatures i de crèdits cursats que constitueixen la llicenciatura o un equivalent, i quines són les qualificacions màximes i mínimes dins el sistema d'avaluació corresponent, així com la qualificació mínima necessària per aprovar.

Durada

Aquestes places tenen una durada de 4 anys (48 mesos).

Destinació

Departaments de la UAB.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

19/07/2012

Data d'inici de sol·licituds

23/07/2012

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

12/09/2012

Data de resolució

21/12/2012

Documentació

·Per formalitzar la sol·licitud s'ha d'omplir un únic formulari. Si està interessat en més d'un perfil ho indicarà a l'apartat previst en el formulari de sol·licitud i adjuntarà la documentació que es demana en format electrònic.

Departaments que en aquesta convocatòria ofereixen places

Web de sol·licitud

Tria departament i fes la teva sol·licitud