A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau fisioteràpia 

Pràcticum Grau de Fisioteràpia


 Descripció general 
Qüestions prèvies
Procés
Normativa
Horaris
Centres de pràctiques

Descripció general


PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS
 
Són les pràctiques que es desenvolupen als centres assistencials una vegada l’estudiant s’ha matriculat de les assignatures de Pràcticum.
 
Matèria de pràcticums
 
En el Pla d’Estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona, la matèria Pràcticum (P) té un total de 36 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) de caràcter obligatori, dividits en 6 assignatures de 6 crèdits cadascuna.  Els Pràcticums es cursen en centres assistencials, tant hospitalaris com d’atenció primària de la salut.

Les assignatures que componen la matèria Pràcticum són:

Curs Acadèmic Assignatures ECTS
Segon curs Pràcticum I 6
Segon curs Pràcticum II 6
Tercer curs Pràcticum III 6
Tercer curs Pràcticum IV 6
Quart curs Pràcticum V 6
Quart curs Pràcticum VI 6

Tots els pràcticums es duen a terme en centres assistencials i sociosanitaris que tenen conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona. El pla d'estudis no contempla estades a entitats o empreses sanitàries fora de les pràctiques dins les assignatures.

 Aquests pràcticums es planifiquen de manera que durant el segon curs l’alumne inicia les pràctiques en àmbits assistencials on aprèn  conceptes bàsics de la fisioteràpia.

Durant el 3er i 4rt curs l’alumne pot escollir entre diferents especialitats: Neurologia, Aparell Locomotor, Cardio-respiratori, i també tècniques més especifiques com Pediatria, Sòl Pelvià ó Limfedema.


OBJECTIUS

L’objectiu general dels pràcticums és aprendre les competències professionals dels fisioterapeutes, les transversals i les generals que consten a la titulació del grau de Fisioteràpia de la UAB per exercir les funcions assistencials, docents, de gestió i d’investigació. Integrar tots els coneixements, habilitats, actituds i valors adquirits en totes les matèries, sota supervisió de fisioterapeutes qualificats, i on es desenvoluparan totes les competències professionals per una atenció de fisioteràpia eficaç, mitjançant una assistència integral als pacients/usuaris.

Objectius específics:
Els objectius d’aquest pràcticum pretenen que l’alumne sigui capaç:

 • Interpretar la història clínica del pacient per tal de poder utilitzar-la com una font més per obtenir informació i valorar el pacient.
 • Utilitzar la informació com a eina per recollir informació i poder valorar el pacient conjuntament amb el seu tutor.
 • Integrar, a través de l’experiència clínica, els valors ètic i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l’àmbit hospitalari, extra-hospitalari, i de l’atenció primària i comunitària.
 • Dur a terme els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar el grau d’afectació i la possible repercussió funcional, en els pacients/usuaris que lo siguin assignats.
 • Establir la hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia.
 • Determinar quins són els objectius terapèutics en base a la patologia derivada de la hipòtesis diagnòstica.
 • Prioritzar el tractament en funció dels problemes detectats.
 • Preveure les necessitats de material i aparells necessaris per cada tractament.
 • Demostrar habilitat i coneixement en realitzar el procediments de fisioteràpia.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes.
 • Interpretar les prescripcions facultatives.
 • Aprendre a comunicar-se correctament amb el pacient, a qui haurà de tractar amb respecte i professionalitat, així com també als seus familiars.
 • Participar en equips professionals i cooperar de manera efectiva amb tot l’equip multidisciplinari, sempre i quan el centre ho permeti i ho cregui convenient. Respectarà la diversitat i la pluralitat d’idees , persones i situacions.


 
PERSONES IMPLICADES EN EL PROCÉS DEL PRÀCTICUM

Coordinadora de Pràcticums: És la responsable de planificar les assignatures, coordinar les places de pràcticum per cada curs, distribuir les places per cada centre, planificar les activitats, valorar els pràcticums, centres de pràctiques i tutors externs (fisioterapeuta tutor), contactar amb els responsables de centre, recollir incidències. Persona de contacte entre la Universitat, l’alumne i el centre de pràctiques.

Professor coordinador de l’assignatura Pràcticum: és el responsable d’elaborar la guia docent, avaluar, recollir les incidències durant les EC i fer el seguiment del Pràcticum corresponent.

Responsable de centre: és el responsable de l'avaluació, supervisar les fulles de control d’assistència dels alumnes, facilitar la integració de l’alumne a l’equip de treball, informar de possibles incidències de les EC al coordinador del Pràcticum.

Tutor extern: fisioterapeuta assistencial que tutela i acompanya a l’estudiant mentre realitza el pràcticum. Efectua la valoració de l’estada de l‘estudiant juntament amb el responsable de centre.

Gestió acadèmica:

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona