A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau medicina 
 Informació General 
Pràctica Clínica Assistencial I
Pràctica Clínica Assistencial II
Pràctica Clínica Assistencial III
Pràctica Clínica Assistencial IV i V
Descripció general
 
PRÀCTIQUES CLINIQUES ASSISTENCIALS (PCA)
Les pràctiques clíniques assistencials en el Grau de Medicina és desenvolupen en centres assistencials i s’estructuren en tres blocs ben diferenciats de matèries:
- Les PCA tutelades que inclouen 54 crèdits i es desenvolupen en 5 assignatures de contingut fonamentalment pràctic.
- Les PCA que s’incorporen en la major part de les assignatures clíniques troncals com una de les diverses tipologies docents que les configuren.
- Les PCA que formen part de les assignatures optatives de caràcter clínic. En aquest cas farem referència a les matèries incloses en la pràctiques clíniques tutelades i les altres modalitats es poden consultar a través de les assignatures específiques de caràcter clínic que les inclouen.
 

Matèria: pràctiques clíniques tutelades
En el Pla d’Estudis del Grau de Medicina de la UAB, la matèria Pràctica Clínica Tutelada té un total de 54 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) de caràcter obligatori, dividits en 5 assignatures i es cursa en centres assistencials, tant hospitalaris com d’atenció primària de la salut.

Aquestes pràctiques es planifiquen a través de tot el grau de manera que s’inicien des del primer curs en àmbits assistencials, on l’alumne aprèn conceptes bàsics de la medicina, fins a l’últim curs on l’alumne s’incorpora en els equips assistencials: pràctica clínica mèdica hospitalària i a l’assistència primària, pràctica clínica quirúrgica, pediàtrica, obstetrícia i ginecològica i salut mental.
 
Les assignatures que componen la matèria són:
Curs Acadèmic Assignatures ECTS
Primer curs Pràctica Clínica Assistencial I 2
Segon curs Pràctica Clínica Assistencial II 2
Tercer curs Pràctica Clínica Assistencial III 2
Sisè curs Pràctica Clínica Assistencial IV 33
Sisè curs Pràctica Clínica Assistencial V 15

El pla d'estudis no contempla estades a entitats o empreses sanitàries fora de les pràctiques dins d’aquestes assignatures.


PERSONES IMPLICADES EN EL PROCÉS DE PCA
 
El Coordinador de PCA: És el responsable de planificar les assignatures, coordinar les places cada curs i les distribueix per cada centre. Planifica les activitats; valora les pràctiques, els centres i els tutors externs (metge-tutor). Contacta amb els responsables de centre i recull incidències. És la persona de contacte entre la Universitat, l’alumne i el centre de pràctiques. Té el suport de la Gestió Acadèmica de la Facultat.

Professor coordinador de l’assignatura: És el responsable d’elaborar la guia docent de cadascuna de les assignatures. Avalua, recollir les incidències durant les estades clíniques i fa el seguiment de la PCA corresponent. Tot i que la coordinació de l’assignatura a nivell de Facultat recau en una sola persona, cada unitat docent hospitalària té un coordinador de l’assignatura  que  realitza aquestes funcions a la unitat docent.
D’altra banda, a cada unitat docent hi ha també un professor responsable per a cada gran àrea on es realitzen les rotacions: Medicina, Assistència Primària, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia, i Salut Mental). Aquest professors són els responsables de distribuir, coordinar i vetllar pel bon funcionament de les pràctiques clíniques en cadascun dels seus àmbits.

Responsable de centre: En els centres col·laboradors externs amb conveni, hi ha un responsable que es responsabilitza de l’avaluació de l’estudiant, de supervisar  l’assistència, de facilitar la integració de l’alumne a l’equip de treball, i d’informar de possibles incidències de les estades clíniques al coordinador de la PCA.

Tutor extern: És el metge assistencial que tutela i acompanya a l’estudiant mentre realitza la pràctica. Efectua la valoració de l’estada de l‘estudiant juntament amb el responsable de centre.
 
La Gestió Acadèmica de la Facultatcoordina els procediments administratius vinculats a les rotacions externes (distribució d’alumnes entre els diversos centres coordinant l’oferta amb la demanda, convenis específics per a cada estudiant...).
 
Les Gestions de les unitats docents hospitalàriesdonen suport administratiu als coordinadors de cada unitat docent en les diverses etapes del procediment.
 

Procés

Les pràctiques clíniques corresponents a les assignatures PCA IV i V quan es realitzen en centres assistencials amb conveni però que estan adscrites a una unitat docent són coordinades a través d’un procediment específic.

- A partir dels convenis marc signats per la UAB amb els centres assistencials, les direccions assistencials o els responsables de docència confirmen anualment l’oferta de places de pràctiques per especialitat i període en cadascun dels centres.
- Els coordinadors de les PCA determinen el número de places per especialitat segons les necessitats per cada curs.
- Durant el segon semestre del l’any anterior, els responsables de cada un dels centres amb conveni fan la presentació de les particularitats del seu centre, informant sobre les places de pràctiques disponibles.
- Els estudiants presenten les seves preferències en el termini establert.
- La Gestió Acadèmica de la Facultat, d’acord amb les preferències i la demanda dels alumnes, l’oferta i els criteris de priorització publicats fa una primera proposta de distribució que es comunica  a cada alumne i unitat docent.
- Introduïdes les esmenes que es considerin i un cop validada la proposta, s’informa als centres, es redacten i signen els convenis específics per a cada estudiant.
 
 
Qüestions prèvies
Qui pot fer la PCA?

- Els estudiants matriculats de l’assignatura que hagin abonat la taxa d’assegurança escolar i complementària.
- Els estudiants d’altres universitats en el marc del programa Erasmus.
- Es recomana la vacunació com a professionals sanitaris.
- Els estudiants que tinguin la targeta d’identificació personal que l'identifiqui com estudiant de Medicina de la UAB.
 
Consulteu els prerequisits de la guia docent:
Pràctica Clínica Assistencial I
Pràctica Clínica Assistencial II
Pràctica Clínica Assistencial III
Pràctica Clínica Assistencial IV
Pràctica Clínica Assistencial V

Com a futurs metges, hi ha una sèrie d’aspectes i actituds que l’alumne ha de tenir en compte des d’un bon inici, per desenvolupar correctament la seva feina d’acord amb els principis d’ètica professional i confidencialitat. En aquest context l’estudiant que es matricula d’una PCA adquireix el compromís de preservar la confidencialitat i el secret professional de les dades a què pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials, i també de mantenir una actitud d’ètica professional en totes les seves accions. En aquest sentit, l’estudiant es compromet a llegir aquest document i el de Recomanacions de conducta dels estudiants de la Facultat de Medicina.
 
 
Acord de compromís de confidencialitat
Recomanacions de vacunes
Recomanacions de conducta
 
 
 
 
 
 
 
 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona