A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Convalidació d'estudis (estrangers no ue) 

ACCÉS ALS GRAUS PER CANVI D'ESTUDIS PER CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS

 Convocatòria 
Resolució
Normativa

Accés als graus per convalidació d'estudis estrangers


ACCÉS AL GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I AL GRAU D'ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL PER CONVALIDACIÓ D’ ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS CURS 2017/2018

Segons Normativa d’accés als estudis universitaris de grau de la UAB (aprovada per la Comissió d’Estudis de Grau, el 13/05/2010)

PLACES QUE S’OFEREIXEN:

-Grau de Traducció i Interpretació (anglès):  2
-Grau de Traducció i Interpretació (francès) : 2
-Grau de Traducció i Interpretació (alemany):  2
-Grau de Estudis d’Àsia Oriental (xinès):  1
-Grau de Estudis d’Àsia Oriental (japonès):  1

REQUISITS:
 1. Tenir estudis universitaris estrangers, parcials o totals de sistemes educatius no inclosos d’estats membres de la Unió Europea, o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat (d’acord amb el que s’estableix en l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i a l’article 20 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre i especificats a l’Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, del Ministeri d’Educació) i que no hagin obtingut l’homologació del seu títol a Espanya (les persones que n’hagin obtingut l’homologació, hauran de sol·licitar l’admissió per la via preinscripció universitària).
 2. Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre. A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD :
 1. Formulari.
 2. Escrit de motivació.
 3. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 4. Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna.
 5. Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti l'any d'aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 6. Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 7. Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen.
 8. Resguard d’ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 9. Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 10. Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:
- Personalment a la Gestió Acadèmica de la Facultat
- Per correu certificat a l'adreça següent:


Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)CALENDARI:

Període de sol·licitud: del dia 1 de març al 31 de març de 2017
Resolució: podeu consultar la resolució al següent link
Matriculació: 6 de setembre de 2017. Podeu consultar l'hora assignat de matrícula al següent link: Matrícula per convalidació d'estudis estrangersLa resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i a la web de la Facultat (la persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).

MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76   
   
-Formulari sol·licitud
(msword MB)
Oferta de places i criteris de selecció curs 2017/2018 (pdf MB)
Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007
Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals) (pdf MB)
Inici Mapa web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona