A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Convalidació d'estudis (estrangers no ue) 

ACCÉS ALS GRAUS PER CANVI D'ESTUDIS PER CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS

 Convocatòria 
Resolució
Normativa

Accés als graus per canvi d'estudis estrangers


ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL
PER CANVI D’ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS

CURS 2018/2019

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
 
           

Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Francès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany) 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Xinès) 1
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Japonès) 1
           
 
REQUISITS:
 

 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.
A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.
 
 
Documentació que cal presentar PER A LA SOL·LICITUD
 

 • Formulari
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Resguard d’ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 
La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.
 
Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:
-       Personalment a la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia)
 
-       Per correu certificat a la següent adreça:
 
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
 
CALENDARI:
 
Període de sol·licitud: del dia 1 de març al 3 d’abril de 2018
 

Resolució: dia 8 de juny de 2018

 
Matriculació:  a determinar
 
La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de la Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i al Web de la Facultat (la sol·licitud estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).
 

 

MÉS INFORMACIÓ:

 

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio

Telèfon: 93 581 18 76

 
 
-Formulari sol·licitud
(msword MB)
Oferta de places i criteris de selecció curs 2018/2019 (pdf MB)
Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007
Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals) (pdf MB)
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona