A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Canvi d'estudis 

ACCÉS ALS GRAUS PER CANVI D'ESTUDIS

 Convocatòria 
Resolució
Normativa

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS
CURS 2016/2017

PLACES QUE S'OFEREIXEN
 

Grau en Traducció i Interpretació (Anglès)  7
Grau en Traducció i Interpretació (Francès)    4
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany)   4
Grau en Estudis d'Àsia Oriental (Xinès)    2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental (Japonès)  2

ÀMBIT D'APLICACIÓ:
  
 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats.
 • Persones amb estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius d’Estats membres de la Unió Europea o els altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD
 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE (o el document oficial del país de procedència dels estudis) i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, compulsades per la universitat d’origen.
 • Sistema de qualificació de la universitat d’origen, en cas d’estudis estrangers.
 • Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
Tota la documentació adjunta haurà de complir amb els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

REQUISITS D'ACCÉS

 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.
  
REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:
 
a)    Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
b)    L’ordenació de la resta d’expedients es farà segons:
 

 •  Primer: Estudis de la branca d’Arts i Humanitats
 •  Segon: La resta d’estudis
 
Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.


 
CALENDARI:
 

Període de sol·licitud:de l’1 al 31 de març de 2016
 
Resolució definitiva:dia 10 de juny de 2016
 
Data de matriculació:A determinar
 
La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i al Web de la Facultat (en aquest cas la persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).


MÉS INFORMACIÓ:
 

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76     


- Formulari de sol·licitud
Inici Mapa web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona