A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Avaluació per compensació 

Avaluació curricular mitjançant compensació


Consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d'una titulació.

Requisits

  1. Haver esgotat en aquesta assignatura el nombre de matrícules ordinàries de la UAB establert a la normativa que regula el Règim de permanència.
  2. En cas que amb la superació de l'assignatura l'estudiant finalitzi els estudis, no cal que hagi esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries.
  3. Haver obtingut en alguna de les avaluacions de l'assignatura una qualificació igual o superior a 3,5.
  4. L'avaluació per compensació es pot sol·licitar una sola vegada a cada titulació, i només es pot aplicar quan correspongui a la darrera assignatura obligatòria necessària per superar un dels cursos del pla d'estudis. Queden exclosos el treball de final de grau i el pràcticum. En cap cas no es poden compensar els crèdits optatius.
  5. Només es pot compensar una assignatura, amb un nombre màxim de 12 crèdits.
  6. La comissió responsable d'avaluació de cada centre és qui resol les sol·licituds d'avaluació per compensació.
  7. Els períodes de sol·licitud i d'avaluació s'estableixen al calendari academicoadministratiu de la UAB.
  8. Les assignatures aprovades per compensació es consignen a l'acta amb la qualificació d'apte per compensació i no poden ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l'efecte exclusivament de baremació de l'expedient, aquestes assignatures es computen amb una qualificació de 5.
  9. L'estudiant haurà d'estar matriculat/ada dels crèdits per als quals sol·licita l’avaluació per compensació durant l’any acadèmic en el que presenta la sol·licitud.
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2016 Universitat Autònoma de Barcelona