A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Llicenciatures  Pràcticum 

Els estudis de Psicologia i de Logopèdia atorguen la formació bàsica de les persones que seran, en un futur, psicòlegs i logopedes i, tenint en compte que la immensa majoria exerceix la professió en l'àmbit aplicat, el Pràcticum és el complement imprescindible per a completar aquesta etapa de formació.
 
Des dels seus inicis, la nostra facultat va incorporar, en el seu pla d'estudi, la possibilitat que l'alumnat pogués tenir contacte amb la realitat aplicada de la professió. El Departament de Psicologia, precursor de la nostra actual facultat, va ser pioner, en tot l'estat, en introduir aquesta modalitat d'aprenentatge a principis dels anys 70 (curs 1970/71). Progressivament, aquest model es va anar consolidant i, l'any 1992, amb la renovació dels plans d'estudi, el Pràcticum es va incorporar com assignatura troncal en la Llicenciatura de Psicologia de totes les universitats de l'estat. 

 Pràcticum de Psicologia 
Pràcticum de Logopèdia

El Pràcticum és una assignatura troncal corresponent al pla d'estudi de la Llicenciatura de Psicologia. Per accedir al Pràcticum de Psicologia cal haver superat, obligatòriament, les assignatures 26923 Psicologia de l'educació, 26924 Introducció a la psicopatologia de nens i adults i 26926 Dinàmica de grups.
 
Pràcticum extern i intern
 
A la Llicenciatura de Psicologia tenim dues modalitats de Pràcticum: Extern i Intern. En el Pràcticum Extern, l'estudiant cursa els crèdits corresponents en centres externs a la universitat. L'objectiu essencial és que l'estudiant faci un primer contacte amb la pràctica aplicada. Això significa poder observar directament el treball dels i de les professionals, que són el model de referència, i poder conèixer, també de forma directa, les persones usuàries de la psicologia i de la logopèdia, així com veure el funcionament dels equips de treball en àmbits públics i privats molt diversos.
 
El Pràcticum Intern va néixer en considerar que el potencial investigador que es desenvolupa a la nostra facultat també pot ser d'interès per a la formació de l'alumnat. En el Pràcticum Intern, l'estudiant cursa els crèdits col·laborant en la línia de recerca de professorat o grup de professorat de la facultat. L'objectiu és el contacte amb la recerca i el model de referència és el professorat investigador.
 
Pràcticum de la Llicenciatura de Psicologia
Per accedir a una plaça de Pràcticum l'estudiant ha de tenir en compte els aspectes següents:
1. Obtenció de la informació de les places de Pràcticum.
Es pot accedir a aquesta informació per dues vies:
 
    a)  Dossier informatiu
         La Facultat publica un dossier informatiu la primera setmana del mes de maig (es pot adquirir a reprografia i consultar en aquesta mateixa web).
            En el cas del Pràcticum Intern, el dossier informa de les activitats que farà l'estudiant en algun dels departaments de la Facultat, així com del professor/a responsable de l'activitat.
            En el cas del Pràcticum Extern, el dossier informa del centre en què es poden fer les pràctiques, de les activitats que farà l'estudiant, dels horaris i dels prerequisits (si n'hi hagués). Tots els centres estan sota la responsabilitat d'un/a tutor/a acadèmic/a (docent de la Facultat) i també sota la d'un/a professional del centre (tutor/a de centre). Ambdós supervisen i avaluen les tasques de l'estudiant.

    b)  Jornades de Pràcticum.
         El mes de maig, es duen a terme les jornades informatives del Pràcticum. Durant aquestes jornades, s'organitzen diferents espais en els quals s'exposen les activitats realitzades en els pràcticums mitjançant taules rodones, conferències i ponències per part dels tutors i tutores externs, les tutores i els tutors acadèmics i l'alumnat que hi ha participat. L'exposició d'aquestes activitats constitueix un referent informatiu molt valuós dels diferents pràcticums, ja que es combinen aspectes sobre continguts, pràctiques, mètodes i instruments amb l'experiència personal de l'estudiantat.

2. Sol·licitud de la plaça de Pràcticum
    L'estudiant ha d'emplenar, dins del calendari previst, una sol·licitud d'inscripció al Pràcticum. En aquesta sol·licitud pot seleccionar, per ordre de preferència, un màxim de 8 places. La sol·licitud es pot aconseguir a la Gestió Acadèmica o al peu d'aquesta mateixa pàgina i es lliura a la mateixa Gestió Acadèmica, personalment o per correu electrònic (dins el calendari previst) a l'adreça practicum.psicologia@uab.cat   (aquesta opció no la podrà fer servir l?alumnat que vulgui sol·licitar Pràcticum Intern o Pràcticum Extern de l'Àrea de Recursos Humans). L'alumnat que utilitzi l'opció del correu electrònic, ho haurà de fer des de l'adreça de correu institucional que facilita la UAB i no es llegirà ni es contestarà cap correu que no arribi per aquesta via. També, qualsevol informació, per part de la facultat, es comunicarà mitjançant l'esmentat correu. Recomanem que, si no es consulta habitualment el compte institucional, es redirigeixi al compte utilitzat normalment, per poder rebre les comunicacions. L'alumnat que es baixi l'imprès de sol·licitud de la pàgina web l'haurà d'imprimir o guardar com a document word i, un cop emplenat i signat, l'haurà d'enviar mitjançant el correu electrònic esmentat o presentar-lo a la Gestió Acadèmica dins del calendari previst.

3. Adjudicació de les places de Pràcticum
    Les places de Pràcticum Intern les adjudica el tutor/a acadèmic/a responsable, mitjançant una entrevista amb l?alumnat que les sol·licita.
    En les places de Pràcticum Extern, el sistema d'adjudicació varia en funció del tipus de plaça i de la situació de l'expedient de l'alumne/a. 
Per acord de la COA de 10 de desembre de 2007, en una primera assignació s'adjudicarà plaça a l'alumnat que ja tingui superades les 3 assignatures que, segons el pla d'estudi, són obligatòries per a cursar el Pràcticum. Un cop resolts aquests casos, s'assignaran places als/les sol·licitants que tinguin alguna d'aquestes assignatures pendent per superar en la convocatòria de juny. La realització del Pràcticum quedarà supeditada a la superació d'aquestes assignatures.
    Totes les places de Pràcticum Extern, excepte les de Recursos Humans, són assignades per una comissió que té en compte els següents criteris: la demanda específica de l'estudiant, l'adequació al perfil de la plaça sol·licitada i la qualificació de l'expedient acadèmic.
       L'alumnat que sol·liciti places del Pràcticum de Recursos Humans ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, 1 exemplar del seu currículum per cada plaça sol·licitada i un més i les corresponents fotografies en color. Aquests currículums seran enviats als centres, empreses i institucions sol·licitades i aquestes establiran un procés de selecció específic per ocupar la plaça. (Els currículums no es poden enviar via correu electrònic sinó que s'han de lliurar impresos a la Gestió Acadèmica). És important tenir en compte el següent: a l'alumnat que, havent sol·licitat una plaça de Recursos Humans, no se li adjudiqui, se li adjudicarà alguna de les places que hagin sobrat dels altres pràcticums si així ho ha indicat a la seva sol·licitud.
    No es podrà renunciar al Pràcticum un cop assignada la plaça. Les conseqüències, en el cas que algú renunciï fora de termini, no cursi o abandoni el Pràcticum adjudicat o no formalitzi la matrícula del Pràcticum un cop sol·licitada i adjudicada plaça, seran: en el curs següent se li adjudicarà plaça entre les que quedin vacants, un cop s'hagi adjudicat plaça a la resta d'estudiants sol·licitants, sense tenir en compte l'expedient acadèmic.
    Cap estudiant no es podrà matricular del Pràcticum si no ha obtingut prèviament l'assignació d'una plaça. 
 
    Per a qualsevol consulta, l'alumnat s'haurà d'adreçar al professorat de la UAB responsable de la tutorització del seu pràcticum i mai s'haurà de posar en contacte amb el centre fins que no hagi obtingut la carta de presentació. 

Calendari curs 2012/13 (pdf: 0,03 MB)
Oferta Pràcticum extern / Pràctiques externes 12/13 (pdf: 0,4 MB)
Oferta Pràctiques externes SIPEP, curs 12/13 (pdf: 0,1 MB)
Model de conveni de pràctiques (msword: 0,06 MB)
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona