A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Requisits formatius complementaris 
 Normativa 
Calendari
Matèries dels estudis de Psicologia
Matèries dels estudis de Logopèdia
Tribunals
Resultats

Prova de conjunt per a l'homologació del títol de la Llicenciatura de Psicologia i de la Diplomatura de Logopèdia

 

Temari

El temari de la prova de conjunt de la Llicenciatura de Psicologia i de la Diplomatura de Logopèdia està elaborat a partir de las matèries troncals, que són comuns a tots els plans d'estudis en Psicologia i en Logopèdia de les universitats espanyoles.

 

Per a la realització de la prova de conjunt, les matèries han estat distribuïdes en un total de 100 temes pels estudis de Psicologia i de 48 temes pels estudis de Logopèdia.

 

Tribunal

El tribunal que jutjarà la prova de conjunt estarà format per cinc professores i/o professors de diferents àrees de coneixement, a més d'un professor suplent. Aquest  tribunal serà nomenat pel degà/na de la Facultat.

 

Prova

El/la candidat/a haurà de realitzar una prova per cadascuna de les matèries que el Ministeri d'Educació n'hagi considerat homologades.

 

Les proves específiques per cadascuna de les matèries podran consistir en un examen o en la realització d'un treball escrit, llevat de la matèria Pràcticum, que serà avaluada a partir de la relació, presentada pel candidat/a i degudament justificada mitjançant documentació oficial o cartes certificades, dels llocs de treball ocupats i/o dels treballs d'investigació realitzats.

 

Els/Les candidats/es seran convocats a una reunió informativa, on s' especificaran: 1) el tema que haurà de preparar cada candidat en les matèries avaluades mitjançant un treball escrit; 2) els temes que seran susceptibles de preguntes d'examen en les matèries que siguin avaluades mitjançant el procediment; 3)la data i lloc de lliurament dels treballs i de realització dels exàmens; 4)els criteris de correcció de les proves; 5) la data de publicació dels resultats. Els/les  candidats/es disposaran d'un període no inferior a un mes per a presentar els treballs o, en el seu cas, per a preparar els  exàmens. Els/Les candidats/es seran avaluats amb apte o amb no apte en cadascuna de les matèrias a que s'hagin presentat.

 

Convocatòries

Hi haurà dues convocatòries per any: febrer i  juny. A cada convocatòria es podran presentar les/los interessades/ts que s'hagin inscrit en el termini prèviament especificat.

 

Reclamacions

Una vegada publicat el llistat de qualificacions, les/els interessades/ts podran dirigir les possibles reclamacions al/la degà/na en un termini no superior a un mes.

 

 

Enllaços relacionats

Homologació de títols estrangers  

 

 

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona