Biblioteques > Serveis > Suport a la docència i la recerca

Suport a la Docència i la Recerca

Les biblioteques de la UAB ofereixen un suport específic al PDI en la seva doble funció de docència i recerca de la Universitat. Aquest suport gira al voltant d’aquests eixos:

  • Assessorar, informar i donar suport tècnic especialitzat per tal d’assolir una atenció orientada i adaptada a les necessitats del PDI.
  • Elaborar materials de suport a la docència.
  • Desenvolupar i dur a terme accions formatives especialitzades, com ara la cerca d’informació, l’avaluació i la visibilitat de la recerca o la gestió de les referències bibliogràfiques.
  • Assessorar per a publicar i augmentar la visibilitat de l’activitat investigadora del PDI de la UAB a través del Dipòsit Digital de Documents (DDD).
  • Assessorar en l’obtenció de les dades dels criteris específics de les diferents convocatòries d’acreditació i avaluació de la recerca.
  • Difondre la recerca i les activitats del PDI a través de blogs i xarxes socials.


Per a conèixer quins serveis i recursos ofereixen les biblioteques de la UAB al PDI, podeu consultar els següents enllaços:

Guies de les biblioteques de la UAB: on podreu trobar guies d'ajuda enfocades al coneixement de les eines per a la recerca, les bases de dades i els recursos temàtics que la UAB posa a la vostra disposició.

Com publicar en accés obert

Propietat intel·lectual i drets d’autor

Dipòsits digitals

Suport a l’Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR): web on trobar la informació necessària per a omplir els formularis per les acreditacions, sexennis i trams de recerca d'ANECA, AQU i  CNEAI, a més d’altres eines interessants per als autors i la seva producció científica.

Formació a les biblioteques: amb el calendari i el formulari d’inscripció a les sessions formatives organitzades per les biblioteques. Addicionalment, les biblioteques ofereixen visites i cursos a la carta per al PDI.

Materials de les sessions especialitzades en Eines per a la Recerca: es poden consultar totes les presentacions i material elaborats per a donar suport als nostres docents i investigadors.

Mendeley Institucional: gestor de referències bibliogràfiques, xarxa social acadèmica i catàleg col·laboratiu de literatura científica.

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona