Inici > Estudiar > Accés al 2n cicle des de titulacions prèvies

Accés al 2n cicle des de titulacions prèvies


Requisits per accedir a un 2n cicle
Si vols accedir a una titulació de només segon cicle o al segon cicle d'una titulació de primer i segon cicle, has de complir un dels requisits següents:
- haver superat el primer cicle d'una altra titulació o tenir un títol universitari que dóna accés a un segon cicle;
- tenir una titulació universitària estrangera que correspon a una titulació que dóna accés a un segon cicle. Aquesta titulació haurà d'estar homologada pel Ministeri d'Educació i Ciència;
- haver superat estudis estrangers parcials o bé el Ministeri d'Educació i Ciència no t'ha concedit l'homologació del teu títol universitari estranger. En tots dos casos, hauràs de sol·licitar la convalidació dels estudis a una titulació que imparteixi la UAB i que doni accés a un segon cicle.

Documentació

  • Formulari de sol·licitud (original i fotocòpia).
  • Certificat acadèmic on constin totes les assignatures de les quals t'has matriculat, les qualificacions obtingudes, el valor dels crèdits i el cicle de cadascuna, i la indicació que has finalitzat el primer cicle (tot i que aquest primer cicle no et doni lloc a un títol oficial).
  • Titulació que dóna accés al segon cicle (original i fotocòpia).
  • Document Nacional d'Identitat o NIE (original i fotocòpia).
  • Estudiants estrangers: targeta d'estudiant
  • Altra documentació que sol·liciti el centre docent al qual es vol accedir.

Lloc i terminis
Hauràs de presentar la teva sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre que imparteix els estudis que vols cursar.
Cada centre docent establirà el període de preinscripció per sol·licitar l'accés a estudis de segon cicle.

Criteris d'adjudicació de les places
Cada centre estableix els criteris d'adjudicació de les places però s'han d'ajustar a:
- La baremació de l'expedient acadèmic, tenint en compte només el 1r cicle dels estudis d'origen.
- El centre podrà realitzar una prova específica que pot ser eliminatòria.
- El centre podrà tenir en compte altres mèrits acadèmics.

Complements de formació
L'accés a una titulació de segon cicle o al segon cicle d'una titulació de primer i segon cicle, pot comportar la realització d'algunes assignatures com a complements de formació. Les assignatures a cursar dependran de cada titulació i dels estudis que hagis cursat anteriorment.

Crèdits a superar
Si accedeixes al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle, hauràs de superar el nombre de crèdits total fixat en el pla d'estudis, però tenint en compte el nombre de crèdits que ja havies superat en el primer cicle de la teva titulació d'origen.
Si accedeixes a uns estudis de només segon cicle, hauràs de superar un mínim de 300 crèdits, tenint en compte el nombre de crèdits que havies superat en el primer cicle de la teva titulació d'origen.

Normatives
Accés a un segon cicle. Sol·licitud
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona