Grup Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada (2014-SGR-452)

Investigador Responsable: Dr. Francisco Valero Barranco

Estructura del grup

El grup està format per investigadors del Departament d'Enginyeria Química i la Planta Pilot de Fermentació de la UAB [+]. En el grup de recerca participen també investigadors del IQAC del CSIC en el camp de la Biocatàlisi Aplicada.

Operativament el grup es divideix en tres laboratoris i un servei de planta pilot de fermentació:

Laboratori d’Enginyeria de Bioprocessos
Coordinador Dr. Francisco Valero (contactar)

Laboratori de Biologia de Sistemes
Coordinador Dr. Pau Ferrer (contactar)

Laboratori de Biocatàlisi Aplicada Coordinador
Dr. Gregorio Álvaro (contactar)

Servei de Planta Pilot de Fermentació (+)
Directora: Dra. Glòria Gonzàlez (contactar)
Responsable de Programació i Qualitat: Dr. Antoni Casablancas (contactar)

Personal

Investigadors: Dr. Joan Albiol (Professor Agregat); Dr. Gregorio Álvaro (Professor Agregat); Dra. Mª Dolors Benaiges (Professora Titular); Dra. Glòria Caminal (Científica Titular CSIC); Dr. Carles de Mas (Professor Titular); Dra. Glòria González (Professora Titular); Dr. Pau Ferrer (Professor Agregat); Dr. Josep López-Santín (Catedràtic d'Universitat); Dr. José Luis Montesinos (Professor Titular); Dr. Francisco Valero (Catedràtic d'Universitat).
Investigadors post-doctorals: Dr.Xavier García; Dra.Marina Guillén, Dr.Peter Sutton
Investigadors pre-doctorals:  Natalia Alcover (Contracte projecte); Kírian Bonet (PIF); Gerard Masdeu (FPI); Sergi Monforte (FPI); Xavier Ponte (PIF); Jordi Soler (PIF); Màrius Tomàs (FPU); Daniela Valencia (PIF), Luis Miguel Vázquez (contracte projecte), Miquel Garcia Bofill (PIF), Juan José Barreno, Javier Garrigós, Miguel Angel Nieto.

Descripció de la recerca
L'objectiu global del grup és el desenvolupament de processos biotecnològics per a l'obtenció de productes d'interès per a les indústries química, farmacèutica, alimentària i per a l’àmbit de salut és a dir, desenvolupa les seves activitats en l’àmbit de l’anomenada Biotecnologia Industrial (o Blanca).

El seu interès es centra d’una banda en la producció microbiana de proteïnes recombinants i molècules de baix pes molecular (bulk/fine chemicals) a partir de matèries primeres renovables, i d’altra banda en processos enzimàtics de síntesi estereoselectiva, desenvolupant metodologies i estratègies per obtenir diversos tipus de productes:

 • Biocatalitzadors estereoselectius (aldolases, lipases, oxidoreductases i transaminases).
 • Productes d’interès en l’àmbit farmacèutic i de salut: iminociclitols, inhibidors de  carboxipeptidases (PIC), antiinflamatoris no esteroidals, proteïnes recombinants d’ús terapèutic (enzims, fragments d'anticossos, etc),
 • Productes per a la indústria química  i alimentària: intermedis de síntesi química (amines quirals, alcohols), productes nutracèutics, lípids estructurats, biocombustibles (biodièsel), biolubricants, etc.

Laboratori d’Enginyeria de Bioprocessos
Els sistemes hostes biològics escollits són el sistema procariòtic E. coli i el sistema eucariòtic P. pastoris. Es pretén el desenvolupament de metodologies generalitzables per establir estratègies òptimes d'operació aplicables a futures proteïnes diana.
 
Per aconseguir aquest objectiu global es pretén integrar i optimitzar diferents disciplines, essent els objectius que s’enumeren a continuació comuns als dos sistemes biològics escollits:

 • Optimització del sistema d'expressió a nivell genètic.
 • Metodologies generalitzables per establir estratègies òptimes d'operació en producció de proteïnes recombinants, principalment en operacions fed-batchamb cultius d’elevades densitats cel·lulars.
 • Monitorització, modelització, i control de la producció de proteïnes recombinants.
 • Determinació de les trajectòries òptimes de creixement i inducció per a maximitzar la producció en termes de productivitats i rendiments.
 • Processos eficients i integrats de recuperació i purificació del producte.
 • Canvi d'escala.
 • Producció d'enzims microbians.
 • Producció de productes terapèutics d'ús animal i humà.

Laboratori de Biologia de Sistemes
L'Enginyeria Metabòlica de sistemes biològics es centra, fonamentalment, en microorganismes (llevats, bactèries), i té per objectiu central la millora dirigida d'aquestes factories cel·lulars per a la seva aplicació en bioprocessos, particularment la producció recombinant de proteïnes en el llevat Pichia pastoris, així com la producció de compostos químics de baix pes molecular (bulk & fine chemicals) en diversos llevats utilitzant matèries primeres de rebuig com ara la glicerina provinent de la síntesi de biodièsel.

Els objectius de recerca fan especial èmfasi en l'aplicació d'eines, metodologies i principis de la Biologia de Sistemes i Biologia Sintètica en el camp de l'Enginyeria Metabòlica. Concretament, en l'anàlisi fisiològica quantitativa mitjançant diverses plataformes analítiques d’alt rendiment o “òmiques” (transcriptòmica, fluxòmica i metabolòmica) i modelatge del metabolisme de factories cel·lulars en condicions de bioprocés, com a base de coneixement per al disseny, construcció i millora de soques productores (Biologia Sintètica) i/o l’optimització de processos de fermentació.

Aquest programa de recerca té com a objectiu global integrar i aplicar els seus resultats en el context de l'Enginyeria de Bioprocessos, complementant i col·laborant estretament amb la resta de línies de recerca del Grup.

Laboratori de Biocatàlisi Aplicada
L'objectiu principal és la utilització dels biocatalitzadors seleccionats, principalment aldolases, lipases, aminotransferases i oxidoreductases, per a síntesi estereoselectiva. La Biocatàlisi s'ha desenvolupat molt en l'àmbit de la producció de compostos coneguts i és aquí on ha aconseguit les màximes fites d’eficàcia i sostenibilitat amb l'objectiu primari d'obtenir processos sintètics més eficients. Ara bé, existeix molt poca implementació de la Biocatàlisi a l'estadi de produir noves i innovadores molècules per al descobriment de nous fàrmacs, additius alimentaris etc. En el grup de recerca és un objectiu on s'esmercen esforços doncs els enzims de treball escollits permeten l'accés de manera senzilla a molècules quirals complexes que no són tan fàcilment accessibles mitjançant les metodologies clàssiques de la síntesi orgànica. Es pretén el disseny i operació de reactors enzimàtics en medis no convencionals i el desenvolupament de processos de síntesi enzimàtica en cascada.
 
Els objectius generals d'aquesta línia són els següents:

 • Obtenció d'anàlegs de carbohidrats tipus iminociclitols amb potencial activitat terapèutica partint de molècules senzilles mitjançant estratègies quimico-enzimàtiques en cascada.
 • Obtenció de biocatalitzadors immobilitzats estables. Modulació de l'activitat enzimàtica.
 • Desenvolupament de processos multienzimàtics.
 • Modelització, optimització i disseny de bioreactors enzimàtics.
 • Producció de productes d'interès farmacèutic estereoquímicament purs.
 • Producció de productes d'interès per a la indústria alimentària (aliments nutracèutics, saboritzants).
 • Producció de productes d'interès per a la indústria química (amines quirals), tèxtil (moduladors de superfícies de fibres sintètiques).
 • Desenvolupament de processos enzimàtics per a l’obtenció de biocombustibles de segona generació.
 • Desenvolupament de processos eficients d’oxidació emprant oxidoreductases.
 • Producció de lípids estructurats (modificació d’olis i greixos).

Planta Pilot de Fermentació.
La Planta Pilot de Fermentació (PPF) té com a missió promoure la transferència de coneixement i experiència en el desenvolupament, millora e innovació de bioprocessos a les empreses del sectors farmacèutic, químic, veterinari i agro-alimentari, tot facilitant la implementació de tecnologies avançades a escala industrial que aportin competitivitat a aquestes empreses.

La PPF ofereix suport científic i tecnològic per al desenvolupament de processos enzimàtics i de cultiu de microorganismes a escala semi-industrial. El centre disposa d’instal·lacions i equipament aptes per al desenvolupament de bioprocessos en bioreactor i per a les etapes primàries de captura i recuperació dels productes.

Al web de la PPF (http://ppf.uab.cat/) es pot trobar més informació sobre les activitats del centre i els projectes que la PPF ha realitzat en col·laboració amb empreses de l’àmbit de la Biotecnologia.

Projectes i contractes amb empreses
• Títol: Intensificación de Procesos Multienzimáticos.
Entitat Finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO)Programa Estatal de Investigación , Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2014 Ref. CTQ2014-53114-R. Investigador Principal: Gregorio Álvaro Campos i Josep López Santín
Des de 1-04-15 fins a 30-03-18. Import: 183.000 Euros.
• Títol: Expanding the industrial use of Robust Oxidative Biocatalysts for the conversion and production of alcohols (ROBOX).
Entitat finançadora: European Union. Horizon 2020. BIOTEC 3
Entitats participants: DSM Chemical Technology R&D B.V.(Coordinador). 19 empreses i universitats. Universitat Autònoma de Barcelona (partner 16) i responsable del WP3.
Investigador responsable partner 16: Gregorio Álvaro Campos
Des de 1 abril 2015 fins a 30 març 2019. Import: 491.283 €
• Títol: Quantitative physiology and metabolic engineering of yeast for biorefinery/biofuels
Entitat finançadora: Ministerio de Educación Cultura y Deporte, PHBT 14/01050
Entitats participants: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) i Universitat Autònoma de Barcelona
Investigador responsable: Dr Pau Ferrer Alegre
Des de 06-2015 fins 12-2015. Import: 3.456 €
• Títol: Pichia pastoris como plataforma para la obtención de productos de interés biotecnológico.
Entitat finançadora:. Cooperación Hispano-Brasileña. PHBP14/00087.
Investigador principal: Dr. Francisco Valero Barranco.
Des de 1-03-15 fins a 01-03-17. Import: 19.759 Euros.
• Títol: Desarrollo integrado de produccion enzimatica de biodiesel de 2a generación.
Entitat finançadora: MINECO CTQ2013-42391-R.
Investigador principal: Dr. Francisco Valero Barranco i Dr. Pau Ferrer Alegre.
Des de 1-10-14 fins a 30-09-16. Import: 168.000 Euros.
• Títol: Integrated Process and Cell Refactoring Systems for Enhanced Industrial Biotechnology (IPCRES)
Entitat finançadora: ERA-IB (ERA-NET on Industrial Biotechnology)
Entitats participants: University College London, UCL (Regne Unit), Jacobs University Bremen (Alemanya), SilicoLife (Portugal), Technical University of Denmark (Dinamarca), Ingenza (Escòcia), University of Strathclyde (Escòcia), BioProdict (Països Baixos), Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigador responsable UAB: Dr Pau Ferrer Alegre. Coordinador: Dr Darren Nesbeth (UCL)
Des de 1-04-2015 fins a 31-03-2017. Import: Subcontractació per serveis al grup UAB: 8.000 €.
• Títol: Producción de una lipasa/esterasa recombinant de Candida rugosa.
Entitat finançadora: Petrobras (Brasil).
Investigador principal: Dr. Francisco Valero Barranco i Dra. Denise Freire.
Des de 1-2-15 fins a 1-1-16. Import: 53.000 Euros.
• Tìtol: Fortalecimiento de la línia de Biocatálisis Enzimática. Entitat Finançadora: Programa de Attracción e Inserción de Capital Humano Avanzado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) del Gobierno de Chile . Entitats Participants: Departament de Ingenyeria Química de la UAB y Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso. Investigador Responsable: Gregorio Álvaro y Andrés Illanes. Des de 1 de julio de 2014-1 de Octubre de 2014 i des de 1 de julio de 2016-1 de Octubre de 2016. Import: 24.632€.
•Títol:   Desarrollo integrado de producción enzimática de biodiesel de 2a generación. CTQ2013-42391-R.
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
Investigador principal:   Dr. Francisco Valero Barranco. Dr. Pau Ferrer Alegre
Des de 01- 2014 FINS 12-2016. Import: 168.000 €
• Títol:  Red de Biotecnología Industrial Integrativa. Red de Excelencia 2015
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad Bio2015-71824-REDT
Investigador principal:     Dr. Pau Ferrer Alegre.
Des de 12/2015 fins 12/ 2017. Import: 40.000 €
• Títol:  Biorefinería del glicerol: Desarrollo de la factoría celular Pichia pastoris para la bioconversión del glicerol crudo en productos de alto valor añadido. GliBioConver
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad CTQ2016-74959-R
Des de 12/2016 FINS31/12/2019 
• Títol: Nuevas alternativas para la producción microbiana de enzimas y síntesis multienzimática estereoselectiva.
Entitat finançadora: MICINN. CTQ2011-28398-CO2-01.
Investigador principal: Josep López Santín
Des de 1 gener 2012 fins a 31 desembre 2014. Import: 123.000 €.
• Títol: DIESEL-BIOTECH: Produzione de biodiesel per via biotecnologica.
Entitat finançadora: FINLOMBARDA SPA (Itàlia)
Entitats participants: Università degli Studi Milano-Bicocca, UNIMIB (Milà, Itàlia) i Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigador responsable UAB: Dr Pau Ferrer Alegre; Coordinador: Marina Lotti (UNIMIB)
Des de 10-2012 fins a 03-2013. Import: 200.000€(UNIMIB); subcontractació per serveis al Grup UAB: 12.500€.
• Títol: Producció de biodièsel per via biotecnològica
Entitat finançadora: AGAUR, Generalitat de Catalunya. 2010 CONE3-00063
Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
Investigador responsable: Dr Pau Ferrer Alegre
Des de 10-2011 fins a 03-2013. Import: 19.640,3 €.
• Títol: Producción de aromatizantes y lípidos estructurados mediante lipasas recombinantes.
Entitat finançadora: MINECO. Acción integrada Hispano-Portuguesa. AIB2010PT-00199.
Investigador responsable: Dr. Francisco Valero Barranco i Dra. Suzana Ferreira-Dias.
Des de 1-01-11 fins a 31-07-13.
• Títol: Integración de estrategias metabólicas y de Ingeniería de Bioprocesos para minimizar los problemas de producción y aplicación de enzimas industriales y terapéuticos en P. pastoris.
Entitat finançadora: CICYT CTQ2010-15131
Investigador principal: Dr. Francisco Valero Barranco.
Des de 1-01-11 fins a 31-12-13. Import: 240.000 Euros.
• Títol: Producción, caracterizacion y uso de enzimas en biocatálisis; hidrolasas y oxidoreductasas.
Entitat finançadora: MICINN. Programa Nacional de Internacionalización de la I+D. Acción integrada hispano-serbia: AIB2010SE-00122
Investigador principal: Josep López Santín
Des de 1 gener 2011 fins a 31 desembre 2012. Import: 7.850 €.
• Títol: Implementing an Enzyme Engineering Technology Platform for the provision of tailor-made enzymes to biocatalytic synthesis (Eng Biocat) ERA-IB
Entitat finançadora: MICINN. Programa Nacional de Internacionalización de la I+D: EUI2008-03615.
Entitats participants: c-LEcta GmbH (Alemania) (Coordinador), Universitat Autònoma de Barcelona (partner 8), DSM Pharmaceutical Products (Holanda), BioSilta Oy (Finlandia), Bioingenium s.I.(España), Technical University of Denmark, Technische Universitaet Dresden (Alemania), University of Oulu (Finlandia), University Leipzig (Alemania)
Investigador responsable partner 8: Josep López Santín
Des de 1 març 2009 fins a 28 febrer 2012. Import: 265.000 €.
• Títol: Integrated biotechnological processes for the obtention of bioactive compounds (INBIOPRO).
Entitat finançadora: MICINN. CTQ2008-00578.
Investigador principal: Josep López Santín
Des de 1 gener 2009 fins a 31 desembre 2011. Import: 150.000 €.
• Títol: Desarrollo de estrategias y métodos vitícolas y enológicos frente al cambio climático. Aplicación de nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia de los procesos resultantes (Deméter)
Entitat Finançadora: CDTI (projecte CENIT)
Entitats participants: 26 empreses i 31 grup acadèmics.
Investigador principal: Dr. Pau Ferrer Alegre
Coordinador: Bodegues Torres S.A.
Des de 01-01-08 fins a 31-12-11.
• Títol: Test Pichia pastoris as a cell factory to produce three different recombinant proteins.
Entitat finançadora: Sandoz GmbH.
Investigador responsable: Dr. Francisco Valero Barranco, Dr. Pau Ferrer Alegre
Des de 1-09-08 fins a 30-04-10.

Publicacions (2012-2015)
Enginyeria de Bioprocessos
• D. Calleja, J. Kavanagh, C. de Mas, J. López-Santín (2016). “Simulation and prediction of protein production in fed-batch E. coli cultures: an engineering approach”. Biotechnology and Bioengineering 113:772-782.  
•Barrigón J.M., Valero F., Montesinos J.L. (2015). A macrokinetic model-based comparative meta-analysis of recombinant protein production by Pichia pastoris under AOX1 promoter. Biotechnology and Bioengineering. 112 (6):1132-1145.
• Pliego J., Mateos J.C., Rodriguez J., Valero F., Baeza M., Femat R., Camacho R., Sandoval G., Herrera-López E.J. (2015). Monitoring lipase/esterase activity by stopped flow in a sequential injection analysis system using p-nitrophenyl butyrate. Sensors. 15(2):2798-2811.
• Calleja D., Fernández-Castañé A., Pasini M., de Mas C., López-Santín J. (2014). Quantitative modeling of inducer transport in fed-batch cultures of E. coli. Biochemical Engineering Journal 91:210-219.
• Hemmerich J., Adelantado N., Barrigón J.M., Ponte X., Hörmann A., Ferrer P., Kensy F., Valero F. (2014). Comprenhensive clone screening and evaluation of fed-batch strategies in a microbioreactor and lab scale stirred tank bioreactor system: application on Pichia pastoris producing Rhizopus oryzae lipase. Microbial Cell Factories. 13:36.
• Barba V., Arnau C., Martínez M.J., Valero F. (2014). Production of a sterol esterase from Ophiostoma piceae in batch and fed-batch bioprocesses using different Pichia pastoris phenotypes as cell factory. Biotechnology Progress 30(5):1012-1020.
• García-Ortega X., Montesinos J.L., Valero F. (2013) Fed-batch operational strategies for recombinant Fab production with Pichia pastoris using the constitutive GAP promoter. Biochemical Engineering Journal 79:172-181.
• Lončar N., Bo?ić N., López-Santín J., Vujčić Z. (2013). Bacillus amyloquefaciens laccase- From soil bacteria to recombinant enzyme for wastewater decolorization. Bioresource Technology 147:177-183.
• Barrigón J.M., Montesinos J.L., Valero F. (2013). Searching the best operational strategies for Rhizopus oryzae lipase production in Pichia pastoris Mut+ phenotype: Methanol limited or methanol non-limited fed-batch cultures? Biochemical Engineering Journal 75:47-54.
• Valero F. (2012). Heterologous expression systems for lipases: a review. Methods in Molecular Biology. 861:161-178.
• Barrigón J.M., Ramón R., Rocha I., Valero F., Ferreira E.C, Montesinos J.L. (2012). State and specific growth estimation in heterologous protein production by Pichia pastoris. Aiche Journal. 58(10):2966-2979.
• Casablancas A., Cárdenas-Fernández M., Álvaro G., Benaiges M.D., Caminal G., de Mas C., González G., López C., López-Santín J. (2013). New ammonia lyases and amine transaminases: standardization of production process and preparation of immobilized biocatalysts. Electronic Journal of Biotechnology, 16(3):1-13.
• Ruiz J., Fernández-Castañé A., de Mas C., González G., López-Santín J. (2013). From laboratory to pilot plant E. coli fed-batch cultures: optimizing the cellular environment for protein maximization. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 40:335-343.
• N. Bo?ić, J.M. Puertas, N. Lončar, C. Sans Duran, J. López-Santín, Z. Vujčić (2013) "The DsbA signal peptide-mediated secretion of a highly efficient raw-starch-digesting, recombinant α-amylase from Bacillus licheniformis ATCC 9945a. Process Biochemistry 48:438-442
• Fernández-Castañé A., Caminal G., López-Santín J. (2012). Direct measurements of IPTG enable analysis of the induction behavior of E. coli in high cell density cultures. Microbial Cell Factories 11:58.
• Fernández-Castané A., Vine C.E., Caminal G., López-Santín J. (2012). Evidencing the role of lactose permease in IPTG uptake by Escherichia coli in fed-batch high cell density cultures. Journal of Biotechnology, 157:391-398.

Biologia de Sistemes
• X. Garcia-Ortega, N. Adelantado, P. Ferrer, JL. Montesinos, F. Valero, (2017) “A step forward to improve recombinant protein production in Pichia pastoris: From specific growth rate effect on protein secretion to carbon-starving conditions as advanced strategy” Process Biochemistry 51:681-691.
•M. Tomàs-Gamisans, P. Ferrer, J. Albiol (2016).  “Integration and Validation of the Genome-Scale Metabolic Models of Pichia pastoris: A Comprehensive Update of Protein Glycosylation Pathways, Lipid and Energy Metabolism”. Plos One, 11(1): e0148031
• E. Cámara, J. Albiol, P. Ferrer (2016). “Droplet Digital PCR-Aided Screening and Characterization of Pichia pastoris Multiple Gene Copy Strains”. Biotechnology and Bioengineering 113:1542-1551
•M.V. Gabarró, S. Gullón, R.L. Vicente, G. Caminal, R.P. Mellado, J. López-Santín (2017). “A Streptomyces lividans SipY deficient strain as a host for protein production: standardization of operational alternatives for model proteins”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 92: 217-223.
•M. Pasini, A. Fernández-Castané, A. Jaramillo, C. de Mas, G. Caminal, P. Ferrer (2015). “Using promoter libraries to reduce metabolic burden due to plasmid-encoded proteins in recombinant Escherichia coli”. New Biotechnology 33 (1).
• Jordà J., Cueto Rojas H., Carnicer M., Wahl A., Ferrer P., Albiol J. (2014). Quantitative metabolomics and instationary 13C-metabolic flux analysis reveals impact of recombinant protein production on trehalose and energy metabolism in Pichia pastoris. Metabolites 4:281-299.
• Jordà J., Santos de Jesus S., Peltier S., Ferrer P., Albiol J. (2014). Metabolic flux analysis of recombinant Pichia pastoris growing on different glycerol/methanol mixtures by iterative fitting of NMR-derived 13C-labelling data from proteinogenic amino acids. New Biotechnology 31:120-132.
• Ferrer P., Albiol J. (2014). 13C-Based metabolic flux analysis of recombinant Pichia pastoris. Methods in Molecular Biology. 1191:291-313.
• Ferrer P., Albiol J. (2014). 13C-Based metabolic flux analysis in yeast: The Pichia pastoris case. Methods in Molecular Biolology. 1152:209-232.
• Vázquez-Lima F., Silva P., Barreiro A., Martínez-Moreno R., Morales P., Quirós M., González R., Albiol J., Ferrer P. (2014). Use of chemostat cultures mimicking different phases of wine fermentations as a tool for quantitative physiological analysis. Microbial Cell Factories. 13:85.
• Saubí N., Gea-Mallorquí E., Ferrer P., Hurtado C., Sánchez-Úbeda S., Eto Y., Gatell J.M., Hanke T., Joseph J. (2014). Engineering new mycobacterial vaccine design for HIV-TB pediatric vaccine vectored by lysine auxotroph of BCG. Molecular Therapy – Methods and Clinical Development. 1:14017.
• Cole J., Ferrer P., Mattanovich D., Archer D. (2013). Recombinant Protein Production 6: A comparative view on host physiology. New Biotechnology. 30:246.
• Jordà J., Suarez C.A., Carnicer M., ten Pierick A., Heijnen J.J., van Gulik W., Ferrer P., Albiol J., Wahl A. (2013). Glucose-methanol co-utilization in Pichia pastoris studied by metabolomics and instationary 13C flux analysis. BMC Systems Biology 7:17.
• Quirós M., Martínez-Moreno R., Albiol J., Morales P., Vázquez-Lima F., Barreiro-Vázquez A., Ferrer P., González R. (2013). Metabolic flux analysis during the exponential growth phase of Saccharomyces cerevisiae in wine fermentations. PloS One. 8(8):e71909.
• Corchero J.L., Gasser B., Resina D., Smith W., Parrilli E., Vázquez F., Abasolo I., Giuliani M., Jäntti J., Ferrer P., Saloheimo M., Mattanovich D., Schwartz S. Jr, Tutino M.L., Villaverde A. (2013). Unconventional microbial systems for the cost-efficient production of high-quality protein therapeutics. Biotechnology Advances. 31:140-153.
• Jordà J., Jouhten P., Cámara E., Maaheimo H., Albiol J., Ferrer P. (2012). Metabolic flux profiling of recombinant protein secreting Pichia pastoris growing on glucose:methanol mixtures. Microbial Cell Factories. 11:57.
• Carnicer M., Canelas A.B., ten Pierick A., Zeng Z., van Dam J., Albiol J., Ferrer P., Heijnen J.J., van Gulik W. (2012). Development of quantitative metabolomics for Pichia pastoris. Metabolomics. 8:284-298.
• Carnicer M., Pierich A.T., Dam J.V., Heijnen J.J., Albiol J., Gulik W.V., Ferrer P. (2012). Quantitative metabolomics analysis of amino acid metabolism in recombinant Pichia pastoris under different oxygen availability conditions. Microbial Cell Factories. 11:83.

Biocatàlisi Aplicada
•R.A. Rodríguez-Hinestroza, C. López, J. López-Santín, Ch. Kane, M.D. Benaiges, T. Tzedakis (2017). “HLADH-catalyzed synthesis of β-amino acids, assisted by continuous electrochemical regeneration of NAD+ in a filtre press microreactor”. Chemical Engineering Science 158: 196-207.
•C. Bahamondes, G. Álvaro, L. Wilson, A. Illanes (2016). “Effect of enzyme load and catalyst particle size on the diffusional restrictions in reactions of synthesis and hydrolysis catalyzed by α-chymotrypsin immobilized in glyoxal agarose”. Process Biochemistry.
•G. Masdeu, M. Pérez-Trujillo, J. López-Santín, G.Álvaro (2016).” Data on the identification and characterization of by-products from N-Cbz-3-aminopropanal and t-BuOOH/H2O2 chemical reaction in chloroperoxidase-catalyzed oxidations.”. Data in Brief. 8: 659-65.
•G. Masdeu, M. Pérez-Trujillo, J. López-Santín, G.Álvaro (2016).” Data on the identification and characterization of by-products from N-Cbz-3-aminopropanal and t-BuOOH/H2O2 chemical reaction in chloroperoxidase-catalyzed oxidations.”. Data in Brief. 8: 659-65.
•C. Bahamondes, L. Wilson, C. Bernal,  A. Illanes, G. Álvaro, F. Guzmán (2016). “Synthesis of the Kyotorphin Precursor Benzoyl-L-tyrosine-L-Argininamide with Immobilized  alfa-Chymotrypsin in Sequential Batch with Enzyme Reactivation” Biotechnology Progress. 32:54-59
• Hartwig Duarte S., del Peso Hernández G.L., Canet A., Benaiges M.D., Maugeri F., Valero F. (2015). Enzymatic biodiesel synthesis from yeast oil using immobilized recombinant Rhizopus oryzae lipase. Bioresource Technology. 183:175-180.
• Cárdenas-Fernandez M., Khalikova E., Korpela T., López C., Álvaro G. (2015). Co-immobilized aspartase and transaminase for high-yield synthesis of L-phenylalanine. Biochemical Engineering Journal 93: 173-178..
• Quintana P.G., Canet A., Marciello M., Valero F., Palomo J.M., Baldessari A. (2015). Enzyme catalyzed preparation of chenodeoxycholic esters by an immobilized heterologous Rhizopus oryzae lipase. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. 118:36-42 (2015).
• Lotti M., Pleiss J., Valero F., Ferrer P. (2015). Effects of methanol on lipases: Molecular, kinetic and process issues in the production of biodiesel. Biotechnology Journal. 10: 22-30.
• Canet A., Benaiges M.D. Valero F (2014). Biodiesel and monoglycerides production using immobilized 1(3)-positional specific recombinant Rhizopus oryzae lipase. Journal of American Oil Chemists’ Society 91:9 1499-1506.
• M. Pešić , N. Bo?ić , C. López , N. Lončar , G. Álvaro, Z. Vujčić (2014). Chemical modification of chloroperoxidase for enhanced stability and activity. Process Biochemistry 49: 1472-1479.
• Simoes T., Valero F., Tecelao, C., Ferreira-Dias S. (2014). Production of human milk fat substitutes catalyzed by a heterologous Rhizopus oryzae lipase and commercial lipases. Journal of American Oil Chemists’ Society 91:3 411-419.
• Pešić M., López C., Álvaro G., López-Santín J. (2013). From amino alcohol to aminopolyol: one-pot multienzyme oxidation and aldol addition. Applied Microbiology and Biotechnology 97:7173-7183.
• Ferreira-Diaz S., Sandoval G., Plou F., Valero F. (2013). The potential use of lipases in the production of fatty acid derivatives for the food and nutraceutical industries. Electronic Journal of Biotechnology 16:3-5.
• Martínez-Martínez M., Alcaide M., Tchigvintsev A., Reva O., Polaina J., Bargiela R., Guazzaroni N.E., Chicote A., Canet A., Valero F., Eguizaba E.R., Guerrero M.C., Yakunin A.F., Ferrer M. (2013). Biochemical diversity of carboxyl esterases and lipases from Lake Arreo (Spain) – a metagenomic approach. Applied Environmental Microbiology 79(12):3553-3562.
• Guillén M., Benaiges M.D., Valero F. (2012). Biosynthesis of ethyl butyrate by immovilized recombinant Rhizopus oryzae lipase expressed in Pichia pastoris. Biochemical Engineering Journal. 65:1-9.
• Pešić M., López C., Álvaro G. (2012). Chloroperoxidase catalyzed oxidation of Cbz-ethanolamine to Cbz-glycinal. Biochemical Engineering Journal 67:218– 224.
• Pešić M., López C., Álvaro G., López-Santín J. (2012). A novel immobilized chloroperoxidase biocatalyst with improved stability for the oxidation of amino alcohols to amino aldehydes. Journal of Molecular Catalysis B Enzymatic 84:144-151.
• Cárdenas-Fernández M., López C., Álvaro G., López-Santín J. (2012). Immobilized L-aspartate ammonia-lyase from Bacillus sp. YM55-1 as biocatalyst for highly concentrated L-aspartate synthesis. Bioprocess and Biosystems Engineering 35:1437-1444.
• Cárdenas-Fernández M., Neto W., López C., Álvaro G., Tufvesson P., Woodley J.M. (2012). Immobilization of Escherichia coli containing ω-transaminase activity in LentiKats®” Biotechnology Progress 28:693–698.
• Ardao I., Comenge J., Benaiges M.D., Álvaro G., Puntes V.F. (2012). Rational nanoconjugation improves biocatalytic performance of enzymes: Aldol Addition catalyzed by immobilized Rhamnulose-1-phosphate aldolase. Langmuir 28:6461-6467.
• Sans C., García-Fruitós E., Ferraz R.M., González-Montalbán N., Rinas U., López-Santín J., Villaverde A., Álvaro G. (2012). Inclusion Bodies of Fuculose-1-Phosphate Aldolase as Stable and Reusable Biocatalysts. Biotechnology Progress 28:421-427.
• Cárdenas-Fernández M., López C., Álvaro G., López-Santín J. (2012). L-phenylalanine synthesis catalyzed by immobilized aspartate aminotransferase. Biochemical Engineering Journal, 63:15– 21.
• Nunes P.A., Pires-Cabral P., Guillén M., Valero F., Ferreira-Dias S. (2012). Optimized production of MLM triacylglycerols catalyzed by immobilized heterologous Rhizopus oryzae lipase. Journal of American Oil Chemists’ Society. 89:1287-1295.
• Tecelao C., Guillén M., Valero F., Ferreira-Dias S. (2012). Immobilized heterologous Rhizopus oryzae lipase: A feasible biocatalyst for the production of human milk fat substitutes. Biochemical Engineering Journal. 67:104-110.
• Nunes P.A., Pires-Cabral P., Guillén M., Valero F., Ferreira-Dias S. (2012) Batch operational stability of by immobilized heterologous Rhizopus oryzae lipase during acidolysis of virgin olive oil with medium-chain fatty acids. Biochemical Engineering Journal. 67:265-268.
• Quintana P.G., Guillén M., Marciello M., Valero F., Palomo J.M., Baldessari A. (2012). Immobilized heterologous Rhizopus oryzae lipase as an efficient catalyst in the acetylation of cortexolone. European Journal of Organic Chemistry. 23:4306-4312
 

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgaciˇ cientÝfica de l'Aut˛noma

 

Parc de la Recerca Revista de divulgaciˇ cientÝfica de l'Aut˛noma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Enginyeria QuÝmica
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del VallŔs)
TEL +34 93 581 10 18

d.eng.quimica.biologica.ambientalarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona